Uncategorized

Mạch chuyển tín hiệu Pulse Dir to Analog +/-10V

Tên gọi: AS_V9_DA16 Hình ảnh và các thông số kỹ thuật: Pin Name Pin Name Pin Name 19 Pulse+ 11 Encoder A+ 1 Vout 7 Pulse- 23 Encoder A- 14 SG 20 Dir+ 24 Encoder B+ 5 Alarm+ 8 Dir- 12 Encoder B- 17 Alarm- 21 Ena+ 25 0V 9 Ena- 13 5V Thứ tự chân trên Jack DB25 và chức năng các chân Video test demo với Driver CACR: https://www.youtube.com/watch?v=lso3OJ0GDGM Video test demo với Driver BL Super của Sanyo Denky: https://www.youtube.com/watch?v=TQ0fDPSk2PQ

Read More