Máy cắt Plasma CNC cắt chi tiết máy

Ngu?n c?t Plasma PowerMax, ?? r?ng ???ng c?t plasma lad 1.5mm, t?c ?? c?t l?n, ??t hi?u qu? cao khi c?t các ??n hàng l?n.

Thi?t k? ch?ng nhi?u, b?o v? ch?ng các b?c x? EMI t? ngu?n Plasma khi c?t.

Máy c?t Plasma CNC thích h?p trang b? cho các x??ng c? khí: s?n xu?t ch? t?o máy, c?t tôn làm ?ng gió, cánh qu?t, m?t bích…

Liên h?: 0932.773.917 – 0942.445.765