Mạch điều khiển máy CNC

MKT024

M?CH ?I?U KHI?N  MÁY CNC

M?ch Mach3 CNC ch?ng nhi?u dành cho máy công nghi?p

 

Ch?c n?ng:

– Thích h?p dùng ?? ?i?u khi?n máy CNC v?i h? ?i?u khi?n Mach3 c?a ArtSoft.

– H? tr? ?i?u khi?n lên ??n 4 tr?c, phù h?p cho các máy ?iêu kh?c g? CNC, máy phay CNC gia công kim lo?i, máy ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC, máy c?t gió ?á, x?p CNC…

?u ?i?m v??t tr?i:

– Kh? n?ng ch?ng nhi?u cao, m?ch ???c thi?t d?a trên yêu c?u th?c t? là ph?i ho?t ??ng ?n ??nh k? c? trong các môi tr??ng kh?c nghi?t có m?t ?? b?c x? EMI cao nh? trong tr??ng h?p s? d?ng cho máy c?t tia l?a ?i?n, máy c?t Plasma.

– ??u n?i d? dàng, các ??u ra ???c thi?t k? v?i các Jack Com9 r?t ti?n l?i, d? dàng khi thay th?, b?o trì.

– Board m?ch Mach3 CNC ???c thi?t k? r?t tr?c quan v?i các Led ch? th? tr?ng thái ? các ngõ vào và ngõ ra.

– T?t c? các tín hi?u ? ngõ vào ???c l?c nhi?u qua 2 t?ng, nh?m ??m b?o ???c ?? ho?t ??ng tin c?y c?a Board

– B?o v? các IC khi x?y ra quá dòng

– B?o v? c?ng LPT không b? h?ng

Tính n?ng k? thu?t:

– 8 ngõ ra ?i?u khi?n các tr?c X, Y, Z, A

– 3 ngõ ra Relay v?i các c?p ti?p ?i?m COM và NC, COM và NO dành cho các m?c ?ích ?i?u khi?n nh?: On/Off tr?c chính Spinle, On/Off b?m t??i ngu?i…

– 1 ngõ ra Enable

– 5 ngõ vào dành cho các m?c ?ích ??u n?i công t?c hành trình: Limit X++, Limit X–, Limit Y++, Limit Y–, Limit Z++, Limit Z–…, nút nh?n Cycle Start, nút Stop, nút Feed Hold…

– 1 ngõ ra ?i?u khi?n t?c ?? tr?c chính Spindle theo ph??ng pháp PWM tuy?n tính, ngõ ra cách ly Opto ?i?n áp 0-10V

– 4 ngõ vào Alarm dành cho các ch?c n?ng báo l?i d?ng máy khi dùng b? d?n ??ng  AC Servo Motor, khi m?t AC Servo Motor b? l?i s? báo d?ng các Servo Motor còn l?i.

Video Demo gi?i thi?u:

https://www.youtube.com/watch?v=8_JjrBEB6Ws

Liên h?: 0942.445.765- 0932.773.917