Tối ưu hóa đường cắt trong LazyCam [Hướng dẫn xuất G-code cho máy cắt xốp CNC]