Khai báo thông số cắt Tab Layer trong LazyCam [Hướng dẫn xuất G-code cho máy cắt xốp CNC]