Di chuyển gốc tọa độ và điểm Leadin trong LazyCam [Hướng dẫn xuất G-code cho máy cắt xốp CNC]