Hướng dẫn xuất G-code cho máy cắt xốp CNC

?? xu?t code cho máy c?t x?p CNC các b?n có th? s? d?ng ph?n m?m LazyCam ?? t?o G-code.

Trong bài vi?t này mình s? s? d?ng ph?n m?m LazyCam ?? t?o file G-code t? file dxf xu?t ra bên ph?n m?m Corel.

Tr??c tiên các b?n chu?n b? hình c?n c?t b?ng các ph?n m?m thông d?ng nh?: Corel, Autocad…

N?u các b?n mu?n c?t ch? x?p, mu?t CNC, ho?c các h?a ti?t ph?c t?p mình khuyên các b?n nên dùng Corel s? t?t h?n.

B??c ti?p theo các b?n chuy?n hình c?n c?t sang file .dxf

Sau ?ó các b?n kh?i ??ng LazyCam lên.

– Ch?n Open dxf nh? hình sau:

Nh?p file dxf

Nh?p file dxf

– Ch?n ti?p m?c Plasma và ta ???c nh? hình: 

Nh?p file dxf vào LazyCam

– Reset g?c t?a ?? và t?i ?u hóa các ???ng c?t.

                    1, Reset Origin

                    2, Optimise b?n v?

T?i ?u hóa ???ng c?t trong LazyCam

T?i ?u hóa ???ng c?t trong LazyCam

Di chuy?n g?c t?a ?? và ?i?m Leadin trong LazyCam

Di chuy?n g?c t?a ?? và ?i?m Leadin trong LazyCam

– Khai báo chi?u dài ???ng c?t m?i vào, chú ý ???ng m?i vào luôn ? phía trên bên trái và b?t ??u t? mép ngoài cùng c?a t?m x?p, mu?t ?i vào.

Khai báo thông s? c?t Tab Layer trong LazyCam

Khai báo thông s? c?t Tab Layer trong LazyCam

– Khai báo t?c ?? di chuy?n c?a ??u dây c?t thông th??ng các b?n ??t t? 200-300mm/phút, tùy nhi?t ?? c?a ngu?n nhi?t.

Và cu?i cùng các b?n nh?p vào Post code ?? t?o G code nhé! lúc này các b?n có th? m? mach3 CNC lên và ch?y th?.

L?u ý: N?u các b?n ?? dây nhi?t quá cao thì ???ng c?t s? to và thô, n?u th?p quá thì x?p s? cháy không k?p và dây có th? b? ??t.

Video:

Liên h?: 0932.773.917 – 0942.445.765

Email: dvuongcdt@gmail.com