Khai báo thông số cắt [Hướng dẫn sử dụng phần mềm LazyCam tạo Gcode]