Hướng dẫn sử dụng phần mềm LazyCam tạo Gcode

Ph?n m?m LazyCam kèm theo Mach3 giúp ng??i dùng có th? t?o mã Gcode t? file dxf. Dowload t?i ?ây

??u tiên các b?n kh?i ??ng ph?n m?m LazyCam s? th?y giao di?n nh? sau:

Giao di?n chính LazyCam

Giao di?n chính LazyCam

 

Sau ?ó ?? nh?p File DXF các b?n Click vào nút Open dxf nh? hình d??i.

Nh?p file dxf

Nh?p file dxf

 

Sau ?ó các b?n ch?n hình th?c xu?t Code cho lo?i máy mà các b?n s? d?ng: Máy phay CNC, ti?n CNC, c?t Pasma CNC…

Ch?n hình th?c t?o Gcode

Ch?n hình th?c t?o Gcode

 

B??c ti?p theo các b?n khai báo các thông s? c?t trong tab Layer theo hình sau:

Khai báo thông s? c?t

Khai báo thông s? c?t

 

Khai báo dao (tool), các thông s? c?a dao:

Khai báo các thông s? c?a dao c? s? d?ng trong ch??ng trình gia công

Khai báo các thông s? c?a dao c? s? d?ng trong ch??ng trình gia công

 

?? nh?p thông s? c?a dao các b?n th?c hi?n theo các b??c:

B??c 1: Click vào nút Tool

B??c 2: Click vào Create ?? khai báo ki?u dao s? d?ng trong ch??ng trình

B??c 3: Nh?p tên dao và Ok ch?p nh?n

B??c 4: Ok ch?p nh?n

Nh?p các thông s? c?t

Nh?p các thông s? c?t

Sau khi nh?p thông s? c?t, các b?n nh?p vào nút Set All Layers ?? xác nh?n.

 

T?o mã Gcode

T?o mã Gcode

Nh?p vào nút Post Gcode ?? xu?t file dxf sang Gcode

Các thông s? c?t nh? trên ch? là t??ng tr?ng, các b?n ph?i tùy thu?c vào v?t li?u gia công ?? ch?n các thông s? phù h?p.

M?i th?c m?c các b?n có th? liên h? trao ??i: 0942.445.765