Hướng dẫn sử dụng Board Mach3 CNC

1. Các Mo?un trên Board Mach3 CNC:

Board m?ch bao g?m 4 ngõ Input, 3 ngõ ra Relay, 8 ngõ ra ?i?u khi?n 4 tr?c X, Y, Z, A.

Các Mo?un trên Board Mach3 CNC

Các Mo?un trên Board Mach3 CNC

M?i tr?c g?m các tín hi?u sau:

+ Ena: Tín hi?u Enable

+ Px: Tín hi?u xung (Py, Pz, Pa)

+ Dx: Tín hi?u chi?u (Dy, Dz, Da)

2. Các ngõ c?p ngu?n cho Board Mach3 CNC:

Các chân ngu?n trên Board Mach3

Các chân ngu?n trên Board Mach3

+ Ngõ vào c?p ngu?n chính g?m các chân: GND, 5V, 12V

+ Chân c?p ngu?n cho các ngõ Input: iGND, 24V (iGND = Isolate Ground)

+ Ngoài ra trên Board còn có 2 chân ngu?n: GND và 5V ?? ph?c v? cho m?c ?ích khác

3. Các Jump ch?n ch? ??:

Jump ch?n ch? ?? trên Board Mach3 CNC

Jump ch?n ch? ?? trên Board Mach3 CNC

Trên Board Mach3 CNC có 2 v? trí Jump giúp cho ng??i dùng có th? linh ho?t ch?n các ch? ??:

+ Jump ch?n Pin17 ??n Relay Output1 ho?c ??n Mo?un Analog t?o ?i?n áp 0-10V

+ Jump Power Input: Khi Jump này ???c n?i thì ngu?n 12V c?p vào Board s? c?p ra cho c? Mo?un Input. (Ch? n?i ?? dùng khi Test các ngõ Input, khi s? d?ng trong môi tr??ng nhà máy bu?c ph?i dùng ngu?n riêng ?? cách ly các ngõ vào)

4. Các Led ch? báo trên Board:

Led báo trên Board Mach3 CNC

Led báo trên Board Mach3 CNC

Trên Board còn trang b? các Led báo ?? ti?n l?i cho ng??i s? d?ng:

+ Led báo ngu?n

+ Led báo Enable

+ Led báo có xung, Led báo ??i chi?u quay c?a các tr?c

+ Led báo ngõ vào (L?u ý các ngõ vào tích c?c m?c th?p)

+ Led báo có tín hi?u Analog 0-10V

Liên h? h? tr?: 0942.445.765