Hướng dẫn sử dụng Board Mach3 CNC 6 trục

Board Mach3 CNC 6 tr?c g?m có 5 Input, 12 Output ???c phân b? nh? sau:

5 Input : Pin10, Pin11, Pin12, Pin13 và Pin15.

12 Output: Pin2-pin9, Pin14, Pin16 và Pin17.

Hình d?ng Board Mach3 CNC 6 tr?c (CNC 6 axis)

M?ch Mach3 CNC 6 axis

M?ch Mach3 CNC 6 axis

 1. Ngõ ra các tr?c X, Y, Z, A, B, C:

Ngõ ra pulse dir các tr?c X, Y, Z, A, B, C

Ngõ ra pulse dir các tr?c X, Y, Z, A, B, C

2. Ngõ ra On/Off Relay:

ngõ ra Relay trên board mach3 cnc 6 tr?c

ngõ ra Relay trên board mach3 cnc 6 tr?c

3. Ngõ ra Analog 0-10V:

ngõ ra ?i?u khi?n bi?n t?n trên board mach3 cnc 6 tr?c

ngõ ra ?i?u khi?n bi?n t?n trên board mach3 cnc 6 tr?c

 4. ?ng d?ng:

 Dùng ?? ?i?u khi?n máy CNC 2D, CNC 3D. Máy c?t kh?c, phay CNC, máy ti?n, máy phun s?n 2 tr?c, máy phay cnc 5 tr?c, máy c?t CNC lai, k?t h?p v?i các h? th?ng ?i?u khi?n khác…

Liên h? chi ti?t: 0932.773.917 – 0942.445.765

Email: dvuongcdt@gmail.com