Driver Stepper 5 pha Sanyo Denki 2.5A

SP: MKT011

Driver Stepper 5 pha Sanyo Denki

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: DC24V/2.5A

– Dòng driver 5 pha c?a Sanyo Denki

– Xung ?i?u khi?n: Pulse1/Pulse2

– Bi?n tr? hi?u ch?nh dòng Stop

– Driver t?i ?u dòng, không nóng khi ho?t ??ng

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

Video Demo: http://www.youtube.com/watch?v=b9-o0qG508w

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver Stepper 5 pha c?a Sanyo Denki phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917