Motor buoc 2 pha size 57mm 12 [Động cơ bước 2 pha dùng cho máy CNC]

Motor b??c 2 pha size 57mm, L 81mm, 4 dây phù h?p làm máy CNC