Bộ điều khiển vị trí bàn máy

MKT033:

B? ?i?u khi?n v? trí

Thông s? k? thu?t:

– Jack k?t n?i LCD, Jack n?p ICSP, Jack k?t n?i bàn phím nh?p d? li?u vào.

– Ngõ ra ?i?u khi?n 2 tr?c bàn máy

– 6 ngõ ra On/Off Relay

– 2 ngõ vào nh?n xung t?c ?? cao (1 interrupt, 1 counter)

– 1 USART

Board M?ch ch?ng nhi?u t?t, thi?t k? cho môi tr??ng công nghi?p, nhi?t ?? ho?t ??ng d??i 450C.

??y ??, l?p ch?y ngay.

Ph? ki?n kèm theo:

 Bàn Phím

 Màn hình LCD

 Cáp n?i

 Nút nh?n

 Công t?c hành trình

?ng d?ng:

 ?i?u khi?n v? trí cho máy D?p, ch?n, máy c?t, các c? c?u trên máy ?o l??ng…

Demo:

Liên h? h?p tác: 0932.773.917 – 0942.445.765

Email: dvuongcdt@gmail.com