Bộ điều khiển mach3 cnc vexta pk599

SP: MKT041

Bo dieu khien mach3 cnc PK599

Bo dieu khien mach3 cnc PK599

Motor Vexta cot 14mm, mat bich 86mm

Motor Vexta cot 14mm, mat bich 86mm

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC110V/5.5A

– Dòng Super Vexta UDX5114 High torque c?a Vexta cho l?c kéo l?n

– ??ng c? b??c lo?i PK599A, m?t bích 86x86mm, c?t 14mm, cho Momen xo?n c?c m?nh

– Xung ?i?u khi?n: Pulse1/Pulse2 ho?c Pulse/Dir

– Bi?n tr? hi?u ch?nh dòng Run và dòng Stop

– Driver t?i ?u dòng, không nóng khi ho?t ??ng

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

– ??y ??, l?p ch?y ngay

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver Stepper 5 pha c?a Vexta phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Video Motor PK599:

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917

Email: dvuongcdt@gmail.com