Bộ Điều Khiển Mach3 CNC Stepper Vexta 2 Phase

MKT020

Bo Dieu Khien Mach3 CNC Vexta 2 Phase

 

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC 220V

– Driver Vexta Japan, High Torque, High Speed

– H? tr? cài ??t trên ph?n m?m Mach3

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

– ??y ??, l?p ch?y ngay

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver Stepper c?a Vexta phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

– Phù h?p cho các máy CNC kh? 400x600mm, kh? 600x800mm

Video demo: 

http://youtu.be/rAsID44u9aE

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917