Bộ Điều Khiển Mach3 CNC Dùng Stepper Driver Vexta RKD514 PK5193

MSP: MKT017

B? CNC Mach3 RKD514 Vexta

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC220V/5.5A

– Dòng  RKD514, ?i?u khi?n vi b??c, high torque c?a Vexta cho l?c kéo l?n, ho?t ??ng êm m??t.

– ??ng c? b??c lo?i PK5913, m?t bích 86x86mm, c?t 14mm, cho Momen xo?n c?c m?nh ??t 6.3Nm

– Xung ?i?u khi?n: Pulse1/Pulse2 ho?c Pulse/Dir

– Bi?n tr? hi?u ch?nh dòng Run và dòng Stop

– Bi?n tr? hi?u ch?nh vi b??c (Micro Step), ?? phân gi?i lên ??n 50.000 xung/vòng.

– Driver t?i ?u dòng, không nóng khi ho?t ??ng

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

– ??y ??, l?p ch?y ngay

Motor Vexta PK5193 tr?c X, Y

Motor Vexta PK599, PK5193 Y, Z

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver Stepper 5 pha c?a Vexta phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Video demo: https://www.youtube.com/watch?v=wuFLiK5G4YE

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917