Bộ điều khiển mach3 cnc driver kinco 2 pha

SP: MKT043

Driver Kinco 2 pha

Driver Kinco 2 pha

Micro Stepper Driver Kinco

Micro Stepper Driver Kinco

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC220V/10A

– Dòng Mircro Stepper Driver 2M530 c?a Kinco, tem b?o hành chính hãng.

– ??ng c? Stepper, c?t 6.34mm.

– Xung ?i?u khi?n: Pulse/Dir

– Hi?u ch?nh ?? phân gi?i tùy ý theo các t? l?: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

– Hi?u ch?nh dòng Run: 1.2A, 1.5A, 1.8A,2A, 2.5A, 2.8A, 3A, 3.5A

– Driver t?i ?u dòng, không nóng khi ho?t ??ng, b?o v? quá dòng, quá áp, rung quá m?c, overload…

– Ch?y êm m??t, thích h?p cho các ?ng d?ng t?i trung bình.

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

– ??y ??, l?p ch?y ngay

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver Stepper Motor Kinco phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Video v?n hành:

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917

Email: dvuongcdt@gmail.com