Bảng Mã Gcode

B?ng mã G-Code chu?n.

Mã Gcode

G00: L?nh d?ch chuy?n nhanh không c?t v?t li?u phôi (Positioning/RapidTraverse).
G01: N?i suy theo ???ng th?ng/chuy?n ??ng c?t theo ???ng th?ng (Linear Interpolation/Feed).
G02: N?i suy theo ???ng tròn (chuy?n ??ng c?t cong, tròn) theo chi?u kim ??ng h? (Cicular Interpolation Clockwise).
G03: N?i suy theo ???ng tròn ng??c chi?u kim ??ng h? (Cirular Interpolation Counter Clockwise).
G04: D?ng chuy?n ??ng c?t v?i th?i gian nh?t ??nh (Dwell).
G20: D? li?u ??u vào tính theo h? Anh (inches), Inch Data Input.

G21: D? li?u ??u vào tính theo h? Mét (mm), Metric Data Input.
G27: Ki?m tra th?c hi?n tr? v? ?i?m g?c (Reference Point ReturmCheck).
G28: Tr? v? ?i?m g?c (Reference Point Return).
G29: Xu?t phát t? ?i?m g?c (Return From Reference Point).
G30: V? ?i?m g?c th? hai (Return to 2ndReference Point).
G31: L?nh nh?y (Skip Function).
G40: Hu? b? hi?u ch?nh l??i c?t (Tool Nose Radius Compensation Cancel).
G41: Hi?u ch?nh l??i c?t v? phía trái qu? ??o dao (Tool Nose RadiusCompensation Left).
G42: Hi?u ch?nh l??i c?t v? phía ph?i qu? ??o dao (Tool Nose RadiusCompensation Right).
G65: G?i chu trình Macro (Macro Call).
G66: G?i chu trình chu?n (Macro Modal Call).
G67: Hu? b? l?nh dùng chu trình chu?n (Macro Modal Call Cancel).
Các l?nh dùng riêng cho máy ti?n
G10: Cài ??t giá tr? ???c xác ??nh theo ch??ng trình (offset value setting by program).
G22: Phát l?nh ki?m tra ? tích dao (Stored Stroke Check On).
G24: Ng?ng l?ng ki?m tra ? tích dao (Stored Stroke Check Off).
G31: L?nh nh?y (Skip function).
G32: C?t ren (Thread Cutting).
G34: C?t ren có b??c thay ??i (Variable Lead Thread Cutting).
G36: T? ??ng hi?u ch?nh dao theo ph??ng X (Automatic ToolCampensation X).
G37: T? ??ng hi?u ch?nh dao theo ph??ng Z (Automatic ToolCampensation Z).
G50: Thay ??i h? to? ?? làm vi?c/??t t?c ?? tr?c chính l?n nh?t (Work Co-ordinate system change/Max.Spindle Speed Setting).
G70: Chu trình ti?n tinh (Finishing Cycle).
G71: Ti?n bóc v?/Ti?n thô ngoài (Stock Removal in Turning).
G72: Ti?n m?t ??u (Stock Removal in Facing).
G73: Pattem Repeating.
G74: Khoan, khoét l? theo tr?c Z (Peck Drilling in Zaxis).
G75: Ti?n rãnh theo tr?c X/ti?n rãnh m?t ??u (Grooving in X Axis)
G76: Chu trình c?t ren (Thread Cutting Cycle).
G90: Chu trình c?t A/Ti?n m?t ngoài (Cutting Cycle A).
G92: Chu trình c?t ren (Thread Cutting Cycle).
G94: Chu trình c?t B/Ti?n m?t ??u (Cutting Cycle B)
G96: L?nh ?i?u ch?nh t?c ?? c?t b? m?t b?ng h?ng s? (Constant SurfaceSpeed Control).
G97: Hu? b? l?nh (Constant Surface Speed Control Cancel).
G98: T?c ?? ti?n dao mm/phút (Feed per Minute).
G99: T?c ?? ti?n dao mm/vòng (Feed per Rotation).
– Các l?nh ph? tr?.
a) Các l?nh dùng chung cho máy ti?n CNC – DENFORD.
M00: D?ng ch??ng trình (Program Stop).
M01: D?ng tu? ch?n (Optional Stop).
M02: ??t l?i ch??ng trình (Program Reset).
M03: Tr?c chính quay theo chi?u thu?n/ti?n (Spindle Forward).
M05: D?ng tr?c chính (Spindle Stop).
M06: Thay dao t? ??ng (Auto Tool Change).
M07: M? ch?t làm mát B (Coolant B ON).
M08: M? ch?t làm mát A (Coolant A ON).
M09: ?óng ch?t làm mát (Coolant OFF).
M10: M? k?p phôi (? máy ti?n: CHUCK OPEN 1, ? máy phay: WORK CLAMP OPEN).
M11: ?óng k?p phôi (? máy ti?n: CHUCK CLOSE, ? máy phay: WORK CLAMP CLOSE).
M13: Quay tr?c chính theo chi?u thu?n/ti?n và m? ch?t làm mát (SpindleForword and Coolant ON).
M14: Quay tr?c chính theo chi?u ng??c/lùi và m? ch?t làm mát (SpindleReverse and Coolant ON).
M15: N?p ch??ng trình OMINPO (hàm ??c bi?t) (Program Input using OMINPO (Special Function)).
M19: ??nh h??ng tr?c chính (Spindle Orientate).
M20: Ch?n ch? ?? ?i?u khi?n t?p trung tr?c ti?p DNC (Select ODNCOMode).
M30: K?t thúc ch??ng trình (??t l?i/tái hi?n ch??ng trình) (Program Resetand Rewind).
M31: Increment Parts Counter.
M38: M? c?a máy (Door OPEN).
M39: ?óng c?a (Door CLOSE).
M48: Lock % Feed and % Speed at 100%.
M49: Hu? b? l?nh M48, ng?m ??nh (Cancel M48 (Default)).
M62: Ch?c n?ng ph? 1 m?/ho?t ??ng (AUX.1 ON).
M63: Ch?c n?ng ph? 2 m?/ho?t ??ng (AUX.2 ON).
M64: Ch?c n?ng ph? 1 ?óng/d?ng (AUX.1 OFF).
M65: Ch?c n?ng ph? 2 ?óng/d?ng (AUX.2 OFF).
M66 ho?c M67: ch? n?p vào 1 (Wait for Input 1),
Máy ti?n: M66; máy phay: M66và M67 ho?c M67: Ch? n?p vào 2 (Wait for Input 2), Máy ti?n: M67; máy phay: M67.
M70: Th?c hi?n phép ??i x?ng g??ng theo tr?c X (Mirror in X ON).
M76: Ch? n?p 1 suy gi?m (Wait for Input 1 to go low).
M77: Ch? n?p 2 suy gi?m (Wait for Input 2 to go low).
M80: Ng?ng phép ??i x?ng g??ng theo tr?c X (Mirror in X OFF).
M98: G?i ch??ng trình th? c?p/G?i ch??ng trình con (Sub program Call).
M99: K?t thúc ch??ng trình th? c?p/K?t thúc ch??ng trình con (Sub program End).